white faced ibis4 wil

white faced ibis low res

white faced ibis2 low res

white faced ibises low res

 

White-faced Ibis (Plegadis chihi)